Echtscheidingsconvenant antwoorden en voorbeelden | Echtscheiding.net
15875
page-template-default,page,page-id-15875,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Convenant


Download model
Echtscheidingsconvenant


Download model
Echtscheidingsconvenant

gebruiksaanwijziging:
– tussen haakjes ( ): moet door u nader worden ingevuld
– de artikelen bevatten vaak alternatief a en b; slechts een van beiden is op uw situatie van toepassing.
– gebruik het Word of PDF document.

De ondergetekenden,

[ naam vrouw ]
wonende te (adres, woonplaats), hierna te noemen “de vrouw”,

en

[ naam man ]
wonende te (adres, woonplaats), hierna te noemen “de man”,

in aanmerking nemende:

a– dat partijen op (huwelijksdatum), te (plaats) in gemeenschap van goederen met elkander zijn gehuwd;
b– dat partijen op (huwelijksdatum), te (plaats) onder huwelijkse voorwaarden met elkander zijn gehuwd;

a– dat uit het huwelijk thans geen minderjarige kinderen zijn;
b– dat uit het huwelijk de volgende minderjarige kinderen aanwezig zijn;
(volledige namen kinderen en bijbehorende geboorte-data en plaats)

– dat het huwelijk tussen partijen duurzaam is ontwricht en zij voornemens zijn de rechtbank te verzoeken de echtscheiding uit te spreken; partijen ten aanzien van de gevolgen van die echtscheiding bij elkaar te rade zijn gegaan en elkaar gevonden hebben in de navolgende regeling;

zijn overeengekomen als volgt:

INBOEDELVERDELING
a– Inboedelgoederen zijn inmiddels na overleg tussen partijen naar tevredenheid verdeeld.
b– De aanwezige inboedelgoederen zijn verdeeld conform bijgevoegde lijst. (lijst opstellen)

SCHULDEN
a– Partijen verklaren dat de boedel geen schulden bevat, althans bekend zijn. Mocht later blijken dat er wel schulden bestaan welke niet in dit convenant zijn geregeld, dan worden deze schulden toegescheiden aan de partij die deze schuld is aangegaan.
b– De aanwezige schulden worden als volgt toegescheiden: (schulden toewijzen)

SPAARTEGOEDEN
De aanwezige spaartegoeden worden als volgt verdeeld:

ECHTELIJKE WONING
[huurwoning]
a– Het huurrecht van de woning aan de … straat (nummer) te (plaats) en de inboedel die zich hierin bevindt wordt toegescheiden aan de vrouw met uitzondering van die zaken die de man thans in zijn bezit heeft.
b– Het huurrecht van de woning aan de … straat (nummer) te (plaats) wordt toegescheiden aan de vrouw.

[koopwoning]
a– De vrouw zal de echtelijke woning gelegen aan de … straat (nummer) te (plaats) blijven bewonen. Partijen werken mee aan de overdracht waarbij de vrouw de eigendom van de woning zal verkrijgen. De woning zal binnen een maand na ondertekening van dit convenant worden getaxeerd tegen vrije verkoopwaarde. De vrouw zal de helft van de overwaarde, onder aftrek van notariële kosten, aan de man vergoeden. De vrouw zal tevens de hypotheekschuld volledig op haar naam stellen; de man zal worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek.
b– De man zal de echtelijke woning gelegen aan de … straat (nummer) te (plaats) blijven bewonen. Partijen werken mee aan de overdracht waarbij de man de eigendom van de woning zal verkrijgen. De woning zal binnen een maand na ondertekening van dit convenant worden getaxeerd tegen vrije verkoopwaarde. De man zal de helft van de overwaarde, onder aftrek van notariële kosten, aan de vrouw vergoeden. De man zal tevens de hypotheekschuld volledig op zijn naam stellen; de vrouw zal worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek.
c– De woning gelegen aan de … straat (nummer) te (plaats) zal zo spoedig mogelijk worden verkocht. De overwaarde zal door partijen worden gedeeld onder aftrek van eventuele kosten verbonden aan verkoop.

LEVENSONDERHOUD(= partneralimentatie)
a– De vrouw doet nadrukkelijk afstand van een recht op alimentatie jegens de man gelijk de man afstand doet van een recht van alimentatie jegens de vrouw.
b– De man zal met ingang van (datum) aan het begin van iedere maand een bedrag van (bedrag) aan de vrouw betalen. Dit bedrag zal (wel/niet) jaarlijks worden verhoogd met het indexcijfer.

OUDERSCHAPSPLAN (in het geval er minderjarige kinderen zijn)

In de aangehechte bijlage zijn partijen een ouderschapsplan overeengekomen. Het ouderschapsplan maakt integraal onderdeel uit van het echtscheidingsconvenant.

PENSIOENRECHTEN
a– Partijen doen over en weer afstand van eventueel door de ander opgebouwde pensioen-aanspraken. Toepassing van de wet verevening pensioenrechten wordt nadrukkelijk uitgesloten.
b– De door de partijen opgebouwde pensioenrechten tijdens huwelijk zullen tussen partijen worden verdeeld; partijen werken mee aan melding aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier ondertekenen.
c– Het door de man opgebouwde pensioen tijdens huwelijk zal tussen partijen worden verdeeld; partijen werken mee aan melding aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier ondertekenen.
d– Het door de vrouw opgebouwde pensioen tijdens huwelijk zal tussen partijen worden verdeeld; partijen werken mee aan melding aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier ondertekenen.

e– Partijen zien over en weer af van enige aanspraken op nabestaandenpensioen

f– Partijen zien niet af van aanspraken op het nabestaandenpensioen.

KOSTEN PROCEDURE
a– De kosten van de echtscheidingsprocedure zullen door de man/vrouw worden voldaan.
b– De kosten van de echtscheidingsprocedure zullen door beide partijen ieder voor de helft worden voldaan.

VRIJWARING EN FINALE KWIJTING
Partijen verklaren voorts, behoudens vorenomschreven rechten en verplichtingen, niets meer van elkaar te vorderen te hebben uit welke hoofde dan ook en elkander door ondertekening van dit convenant over en weer algehele en definitieve kwijting en décharge te verlenen.

De bepalingen in dit convenant zijn slechts van toepassing indien en voor zover de echtscheiding binnen een periode van 6 maanden na ondertekening van het convenant op gezamenlijk verzoek tot stand komt.

Aldus overeengekomen te [ plaats ] op [ datum ]

te:

op:

[ naam man ] [ naam vrouw]

OUDERSCHAPSPLAN

De ondergetekenden,

[naam man]

en

[naam vrouw]

ouders van:

[naam kind 1, geboren op .. ]
[naam kind 2, geboren op .. ]

komen het volgende overeen:

1. Het kind / de kinderen hebben recht op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders. Partijen houden elkaar op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind / de kinderen en bevorderen het contact dan wel omgang met de andere ouder.

2. Ouders informeren elkaar mondeling dan wel schriftelijk omtrent belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind / de kinderen. Dit betreft ondermeer de vorderingen op school, de gezondheid en – indien aanwezig – het financiële vermogen van de minderjarige(n). Indien het belang van het kind / de kinderen dit vereist, nemen de ouders belangrijke beslissingen zoveel mogelijk in overleg.

3. OMGANG / FINANCIEN
a-De kinderen zullen hun gewone verblijfplaats hebben bij de vrouw.
b-De kinderen zullen hun gewone verblijfplaats hebben bij de man.

a-De man heeft het recht op de volgende omgang met de kinderen * : ( )
b-De vrouw heeft het recht op de volgende omgang met de kinderen * : ( )
Vakanties en feestdagen zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld **.

a-De man zal aan het begin van iedere maand aan de vrouw ten behoeve van de opvoeding en verzorging van de kinderen een bedrag van ( ) betalen ***.
b-De vrouw zal aan het begin van iedere maand aan de man ten behoeve van de opvoeding en verzorging van de kinderen een bedrag van ( ) betalen ***.

of: 3. CO-OUDERSCHAP
Partijen zullen de verdere opvoeding en verzorging van de kinderen in co-ouderschap voortzetten waarbij de kinderen in beginsel van … dag tot …dag bij de man zullen verblijven. Vakanties en feestdagen zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.

a– De kinderen zullen worden ingeschreven op het adres van de vrouw / man.

b– [kind 1] zal worden ingeschreven op het adres van de man, [kind 2] zal worden ingeschreven op het adres van de vrouw.

financiën kinderen (co-ouderschap)
a– ten behoeve van de kosten van de kinderen zal een aparte rekening worden geopend waarop … naast de kinderbijslag … de man en de vrouw naar rato van hun inkomen maandelijks een bedrag zullen storten. De ouder wiens inkomsten onder het bedrag van 900 euro netto per maand liggen, is niet gehouden een bedrag te storten. De stortingen op de rekening zullen uitsluitend voor de kosten van de kinderen worden gebruikt. Eenmaal per jaar in april zal worden geëvalueerd of de bedragen nog in overeenstemming zijn met de gedane uitgaven ten behoeve van de kinderen.

b– ieder van de ouders draagt in het eigen huishouden de (eigen) kosten van de kinderen. Kosten buiten het huishouden (school, clubjes, sport e.d.) zullen door de ouders naar rato van het inkomen worden betaald.

c– Aangezien de man het hoogste maandelijkse inkomen heeft, zal hij aan het begin van iedere maand aan de vrouw ten behoeve van de opvoeding en verzorging van de kinderen een bedrag van (…) per maand per kind betalen ***. Ieder van de ouders draagt vervolgens zelf de kosten van de kinderen in het eigen gezin.

Aldus overeengekomen te [ plaats ] op [ datum ]

te:

op:

[ naam man ] [ naam vrouw]

* bijvoorbeeld een regeling van een weekend per twee weken waarbij de man het kind / de kinderen haalt en brengt aan het adres van de vrouw.
** bijvoorbeeld: een regeling waarbij de man 2 weken zomervakantie, 1 week in het voorjaar en 1 week in de Kerstvakantie het kind / de kinderen bij zich kan hebben.
*** zonder nadere regeling worden de bedragen voor kinderalimentatie jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.